Kişisel Veri Başvuru Formu » Mess-Matic
Kişisel Veri Başvuru Formu 2020-03-15T19:04:14+03:00

Kişisel Veri Başvuru Formu

Teknik Balans Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Veri Başvuru Formu Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların şahsen, Türkçe yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin bilgiler verilmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES BAŞVURU GÖNDERİMİNDE
BELİRTİLECEK BİLGİ
 
Yazılı Başvuru (Başvuru
sahibinin bizzat gelerek
kimliğini tevsik edici belge
ile başvurması)
AOSB 10001 Sokak No:15 Çiğli/İZMİR Zarfın üzerine “KVKK
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
 
Güvenli elektronik imza,
Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP),Mobil İmza yada
Veri sorumlusunda kayıtlı
E-posta adresi Yoluyla
insan.kaynaklari@teknikbalans.com.tr E-posta’nın konu kısmına
“KVKK Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
 
       
       
       

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ(10/03/2018 tarih ve 30356 sayılı R.G.) uyarınca başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

Başvuru Sırasında doldurulacak Bilgiler:

  1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  4. d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  5. e) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Kişisel verilerinizle ilgili başvuru yapmak istemeniz halinde aşağıdaki başvuru formunun eksiksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yazılı olarak ücretsiz yanıtlandırılacaktır. Ancak, yazılı cevap verilecek durumlarda on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfayı geçen her bir sayfa için Kurulca belirlenen işlem ücreti  alınacaktır.

          AÇIKLAMA    
Ad Soyad      
Tc Kimlik No*      
Tebligata Esas İşyeri veya Yerleşim Adresi      
Varsa bildirime esas E-posta adresi,

Telefon ve faks no

     
*Yabancılar için uyruk/pasaport no
kimlik no
     
  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
  2. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini
seçiniz:
….. Adresime gönderilmesini istiyorum.
….. E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

Formu İndirin